مبدل نرخ ارز 

در این قسمت شما می توانید مقدار ارز مورد نظر خود را به دست بیاورید. به عنوان مثال ۵۰ دلار را به تومان تبدیل کنید.

-