نمایش 1–24 از 60 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

حلقه ست برلیان طلا کد ۲۱۴۰

74,960,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه57
وزن کل انگشتر مردانه5.36 گرم
سایز انگشتر زنانه55
وزن کل انگشتر زنانه4.8 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)7
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)7
وزن کل انگشتر ست10.16 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست اتمی طلا کد ۲۱۲۹

76,583,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه60
وزن کل انگشتر مردانه5.26
سایز انگشتر زنانه54
وزن کل انگشتر زنانه5.12 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)8
وزن کل انگشتر ست10.38 گرم با احتساب وزن نگین اتمی
تنوع سایزدارد

حلقه ست اتمی طلا کد ۲۱۲۸

69,205,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه61
وزن کل انگشتر مردانه4.61 گرم
سایز انگشتر زنانه61
وزن کل انگشتر زنانه4.77 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)6
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)6
وزن کل انگشتر ست9.38 گرم با احتساب وزن نگین اتمی
تنوع سایزدارد

حلقه ست اتمی طلا کد ۲۱۲۷

80,936,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه63
وزن کل انگشتر مردانه5.66 گرم
سایز انگشتر زنانه55
وزن کل انگشتر زنانه5.31 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)7
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)7
وزن کل انگشتر ست10.97 گرم با احتساب وزن نگین اتمی
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر پرشین طلا کد ۲۱۲۶

76,141,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه61
وزن کل انگشتر مردانه5.52 گرم
سایز انگشتر زنانه54
وزن کل انگشتر زنانه4.8 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)6
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)6
وزن کل انگشتر ست10.32 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۲۵

76,878,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه61
وزن کل انگشتر مردانه5.93 گرم
سایز انگشتر زنانه53
وزن کل انگشتر زنانه4.49 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)6
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)6
وزن کل انگشتر ست10.42 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست اتمی طلا کد ۲۱۲۴

98,717,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه63
وزن کل انگشتر مردانه7.55 گرم
سایز انگشتر زنانه57
وزن کل انگشتر زنانه5.83 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)8
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)8
وزن کل انگشتر ست13.38 گرم با احتساب وزن نگین اتمی
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۲۳

63,450,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه61
وزن کل انگشتر مردانه4.31 گرم
سایز انگشتر زنانه55
وزن کل انگشتر زنانه4.29 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)6
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)6
وزن کل انگشتر ست8.6 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر طلا کد۲۱۲۲

101,152,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه62
وزن کل انگشتر مردانه7.37 گرم
سایز انگشتر زنانه54
وزن کل انگشتر زنانه6.34 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)5
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)5
وزن کل انگشتر ست13.71 گرم با احتساب وزن نگین برلیان

حلقه ست جواهر طلا ۲۱۲۱

83,519,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه62
وزن کل انگشتر مردانه5.52 گرم
سایز انگشتر زنانه55
وزن کل انگشتر زنانه5.8 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)5
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)5
وزن کل انگشتر ست11.32 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر پرشین طلا کد ۲۱۲۰

135,460,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه64
وزن کل انگشتر مردانه10.54 گرم
سایز انگشتر زنانه60
وزن کل انگشتر زنانه7.82 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)7
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)7
وزن کل انگشتر ست18.36 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر پرشین طلا کد ۲۱۱۹

69,722,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه63
وزن کل انگشتر مردانه5.15 گرم
سایز انگشتر زنانه53
وزن کل انگشتر زنانه4.3 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)5
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)5
وزن کل انگشتر ست9.45 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۱۸

56,663,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه57
وزن کل انگشتر مردانه4 گرم
سایز انگشتر زنانه55
وزن کل انگشتر زنانه3.68 گرم
وزن کل انگشتر ست7.68 گرم با احتساب وزن نگین برلیان

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۱۷

63,082,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه62
وزن کل انگشتر مردانه4.73 گرم
سایز انگشتر زنانه54
وزن کل انگشتر زنانه3.82 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)6
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)6
وزن کل انگشتر ست8.55 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۱۶

79,313,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه60
وزن کل انگشتر مردانه5.63 گرم
سایز انگشتر زنانه55
وزن کل انگشتر زنانه5.12 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)6
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)6
وزن کل انگشتر ست10.75 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۱۵

94,364,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه61
وزن کل انگشتر مردانه6.92 گرم
سایز انگشتر زنانه54
وزن کل انگشتر زنانه5.87 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)6
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)6
وزن کل انگشتر ست12.79 گرم با احتساب وزن نگین برلیان

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۱۴

87,429,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه61
وزن کل انگشتر مردانه6.68 گرم
سایز انگشتر زنانه53
وزن کل انگشتر زنانه5.17 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)7
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)7
وزن کل انگشتر ست11.85 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۱۳

79,018,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه63
وزن کل انگشتر مردانه5.99 گرم
سایز انگشتر زنانه55
وزن کل انگشتر زنانه4.72 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)8
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)8
وزن کل انگشتر ست10.71 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۱۲

76,583,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه61
وزن کل انگشتر مردانه5.07 گرم
سایز انگشتر زنانه55
وزن کل انگشتر زنانه5.31 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)6
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)6
وزن کل انگشتر ست10.38 گرم با احتساب وزن نگین برلیان

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۱۱

65,738,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه59
وزن کل انگشتر مردانه4.69 گرم
سایز انگشتر زنانه54
وزن کل انگشتر زنانه4.22 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)3
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)3
وزن کل انگشتر ست8.91 گرم با احتساب وزن نگین برلیان

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۱۰

76,657,000 
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه62
وزن کل انگشتر مردانه5.69 گرم
سایز انگشتر زنانه55
وزن کل انگشتر زنانه4.7 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)5
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)5 گرم
وزن کل انگشتر ست10.39 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۰۹

77,985,000 
مشخصات جواهر
نامنگین برلیان
تعداد4
رنگ جواهرسفید
نوع و شیوه تولیدطبیعی
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه57
وزن کل انگشتر مردانه5.41 گرم
سایز انگشتر زنانه55
وزن کل انگشتر زنانه5.16 گرم
وزن کل انگشتر ست10.57 گرم با احتساب وزن نگین برلیان

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۰۸

108,161,000 
مشخصات جواهر
نامنگین برلیان
تعداد18
رنگ جواهرسفید
نوع و شیوه تولیدطبیعی
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه62
وزن کل انگشتر مردانه7.8 گرم
سایز انگشتر زنانه55
وزن کل انگشتر زنانه6.86 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)6
عرض تاج انگشتر مردانه(میلیمتر)6
وزن کل انگشتر ست14.66 گرم با احتساب وزن نگین برلیان
تنوع سایزدارد

حلقه ست جواهر طلا کد ۲۱۰۷

70,164,000 
مشخصات جواهر
نامنگین برلیان
تعداد8
رنگ جواهرسفید
نوع و شیوه تولیدطبیعی
مشخصات انگشتر ست
سایز انگشتر مردانه62
وزن کل انگشتر مردانه4.98 گرم
سایز انگشتر زنانه54
وزن کل انگشتر زنانه4.53 گرم
عرض تاج انگشتر زنانه(میلیمتر)5
وزن کل انگشتر ست9.51 گرم با احتساب وزن نگین برلیان